Hopp til innhold

Vedtekter

Vedtekter
§ 1. Navn
Foreningens navn er «Leser søker bok». Den ble stiftet i 2002 av Den norske Forleggerforening (DnF), Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo (ISP), Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF), Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU) og Norske grafiske designere og illustratører (GRAFILL).

§ 2. Formål
«Leser søker bok» skal arbeide for å bedre vilkårene for litteratur til mennesker som av ulike årsaker har vansker med å lese vanlig tekst. Foreningen arbeider for å fremme utvikling, produksjon, salg og formidling av tilrettelagt litteratur.

§ 3. Medlemskap
Organisasjoner og institusjoner som tilslutter seg formålsparagrafen til «Leser søker bok» kan opptas som medlemmer i foreningen. Søknad om medlemskap avgjøres av styret. Både søknad om medlemskap og eventuell utmeldelse av foreningen skal skje skriftlig. Utmeldte medlemmer har ingen krav på «Leser søker bok» sine aktiva.

§ 4. Styre og daglig leder
Foreningen ledes av et styre som består av leder, nestleder, tre styremedlemmer og to varamedlemmer.

Styret skal være mest mulig representativt for foreningens ulike medlemsorganisasjoner.

Styremedlemmene og varamedlemmene velges for to år av gangen. Et styreår går fra årsmøte til årsmøte. Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer med stemmerett er til stede. Ved stemmelikhet er styrelederens stemme avgjørende. Styret kan invitere observatører på sine styremøter.

Styret leder foreningens virksomhet, ansetter daglig leder og fastsetter instruks for denne. Styret forplikter foreningen og delegerer eller bemyndiger ansvar til daglig leder og kan tildele prokura. Styret skal påse at virksomheten, regnskap og forvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret innstiller på valgkomité.

Daglig leder forestår den daglige ledelse av administrasjonen og skal følge de retningslinjer og pålegg styret gir.

§ 5. Årsmøte
Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av mai måned. Tid og sted for årsmøtet skal kunngjøres seks uker før, og innkalling med saksliste skal sendes medlemmene senest tre uker før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være meddelt skriftlig til foreningens styre ved daglig leder senest fire uker før årsmøtet. Årsmøtet skal behandle – beretning og revidert regnskap, forslag til budsjett for inneværende år- valg av styrets leder og nestleder, valg av styremedlemmer,valg av varamedlemmer, valg av valgkomité og revisor- eventuelle vedtektsendringer og innkomne forslag- handlingsplan for kommende periode – fastsettelse av kontingent.Årsmøtet kan bare behandle de saker som står på sakslisten.

Ved avstemninger på årsmøtet har de representerte medlemsorganisasjonene en stemme hver.Alle avstemninger avgjøres ved alminnelig flertall, unntatt vedtektsendringer og vedtak om oppløsning av foreningen, som krever minst 2/3 flertall.

§ 6. Valgkomité
Årsmøtet velger en valgkomité på tre medlemmer. Valgkomiteen skal være mest mulig representativ for foreningens ulike medlemsorganisasjoner. Valgkomiteen velges for ett år. Valgkomiteen avgir innstilling til årsmøtet.

En kan ikke inneha verv i valgkomiteen og styret samtidig.

§ 7. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner det påkrevet eller innen tre uker etter at minst halvparten av medlemsorganisasjonene skriftlig har krevd det. Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel. For øvrig får bestemmelsene ovenfor om årsmøtet tilsvarende anvendelse.

§ 8. Revisjon
Foreningens regnskap skal revideres av statsautorisert revisor.

§ 9. Oppløsning
Vedtak om oppløsning av foreningen treffes av årsmøtet og krever minst 2/3 flertall. Årsmøtets vedtak om å oppløse foreningen skal sendes medlemmene til uravstemning uavhengig av antall stemmeberettigede på årsmøtet.

Ved oppløsning fremlegger styret forslag til fordeling av foreningens aktiva mellom organisasjoner, institusjoner og/eller prosjekter som driver virksomhet som er forenlig med foreningens formål, jf. § 2.

Forslaget stemmes over ved alminnelig flertall.