Hopp til innhold

Strategiplan

Strategiplan 2020-2023 Leser søker bok

Formål

Fra vedtektene: § 2. Formål
Leser søker bok skal arbeide for å bedre vilkårene for litteratur til mennesker som av ulike årsaker har vansker med å lese vanlig tekst. Foreningen arbeider for å fremme utvikling, produksjon, salg og formidling av tilrettelagt litteratur.
En av tre voksne og en av fem skoleelever har utfordringer med å lese. Det er ikke en marginal gruppe Leser søker bok jobber for. Det er en sammenheng mellom leseferdighet og leselyst, og det er en sammenheng mellom leselyst og leseferdighet. For å åpne litteraturen for flere lesere, må vi gjøre noe med utgivelsene. LSB bidrar til at det lages flere bøker med høy litterær kvalitet som inkluderer målgruppene vi jobber for. LSB jobber aktivt med formidling av bøkene digitalt og fysisk, både alene og i samarbeid med andre. Det er et mål at alle LSB-støttede bøker skal følges av et formidlingsopplegg.
Leser søker boks hovedmål er kulturelt demokrati. Ingen skal utestenges fra gleden over å lese en god bok.

Målgrupper

Lesere

Våre målgrupper er mennesker som av ulike årsaker og i ulik grad leser i motvind. Noen har dysleksi eller generelle lesevansker, andre har funksjonsnedsettelser, og andre igjen har kognitive utfordringer. Lesere med norsk som andrespråk har også behov for tilrettelagt litteratur. Leser søker bok jobber for både barn, unge og voksne. De ulike målgruppene har ulike behov, og trenger ulike former for tilpassing av tekst og virkemidler. Graden av tilrettelegging vil derfor variere og er avhengig av hvilken målgruppe boken primært retter seg mot. Mange av bøkene vi støtter utgis på allmennmarkedet, men ville ikke eksistert i en form som inkluderer våre målgrupper uten vårt arbeid.

Forfattere, illustratører og tegneserieskapere

LSB skal gi forfattere, illustratører og tegneserieskapere inspirasjon, råd og veiledning når de utvikler tilrettelagt litteratur. En årlig offentlig utlysing av prosjektstøtte er et viktig virkemiddel for å rekruttere nye bokskapere i dette arbeidet. LSB skal også formidle kunnskap om å utvikle inkluderende litteratur blant de som ikke mottar stipend. Vårt mål er at stadig flere bokskapere skal ønske å nå lesere som ofte er ekskludert fra gode leseopplevelser.

Forleggere

Leser søker bok skal tilby forleggere veiledning og informasjon, så vi sammen kan utvikle tilrettelagt litteratur av høy kvalitet. Utgivelser rettet mot våre målgrupper trenger ekstra innsats på flere områder, fra manusarbeid til ferdig utgivelse. Derfor er vår utgivings- og produksjonsstøtte viktige virkemidler for å initiere disse samarbeidene. Vårt mål er å utvikle et tettere samarbeid med ulike forleggere, og også påvirke disse til å tenke tilgjengelighet i utgivelser som ikke er støttet av Leser søker bok.

Formidlere

Formidlere i bibliotek, skole og andre aktører i feltet har en nøkkelrolle i LSBs arbeid for at alle, uansett leseferdighet, skal få gode møter med litteraturen. Vi skal øke kompetansen om tilrettelagt litteratur blant formidlere, så rett bok kan nå rett leser. Vi skal spre informasjon om utgivelsene vi støtter, søketjenesten Boksøk, aktuelle prosjekter og formidlingsopplegg. Vi skal tilby foredrag, kurs og seminarer for bibliotekarer, lærere, leseombud, språkkafearrangører og andre aktører i feltet. Mange med leseutfordringer opplever sjelden litteraturformidling på arenaer der de ferdes. LSB ønsker også å bidra til at det skapes flere produksjoner rettet mot våre målgrupper i DKS, Den kulturelle spaserstokken og på andre arenaer.

Politisk offentlighet

LSB skal være en aktiv offentlig aktør som jobber for våre målgrupper, og for at det etableres gode nasjonale strategier for å fremme leselyst og leseferdighet. Leser søker bok skal arbeide for å synliggjøre viktigheten av et kontinuerlig og langsiktig arbeid for å sikre et rikt litteraturtilbud til våre målgrupper. Vi skal bidra med konkrete innspill og forslag til løsninger, og delta på innspillsmøter, høringer og andre relevante arenaer. Gjennom Aksjon skolebibliotek skal vi søke å påvirke til styrking av skolebibliotek over hele landet.

Kjernetiltak i strategiperioden

Prosjektstøtte

Leser søker bok skal utlyse prosjektstøtte for forfattere, illustratører og tegneserieskapere minst en gang i året. I tillegg skal vi initiere egne prosjekter innenfor satsningsområder i perioden. Vi skal bidra til manusutvikling for alle målgrupper på sikt, og sørge for god fordeling mellom sakprosa og skjønnlitteratur. Minst 20% av utgivelsene bør være på nynorsk.

Utgivingstøtte

LSB skal kjøpe inn alle utgivelser vi støtter til våre samarbeidsbibliotek, med unntak av utgivelser som har en særskilt utforming der andre formidlingsformer er bedre egnet. Ved enkelte tilfeller kan LSB støtte utgivelser med produksjonsstøtte i tillegg til innkjøp. Årlig skal LSB utvikle og støtte 10-20 nye titler.

Boksøk

Boksøk skal videreutvikles med et tiltalende design og nye funksjoner som aktiverer leserne. Vi skal jobbe for at Boksøk blir en attraktiv søkebase som benyttes aktivt av bibliotekarer, lærere, formidlere, lesere og foreldre. Vi skal følge utgivelsene i allmennmarkedet tett, og kartlegge og lese de utgivelsene som kan være aktuelle for søketjenesten. Målsettingen er å øke Boksøk med 70-100 nye titler årlig.

100-lista

En kåring av de 100 beste tilrettelagte bøkene skal lanseres på et arrangement i januar hvert år i strategiperioden. Listen skal inneholde bøker i alle kategorier og sjangre, for både barn, unge og voksne. 100-lista skal være et arbeidsverktøy for alle som jobber med formidling av litteratur.

Bok til alle-bibliotek

LSB skal bidra til kompetanseheving på tilrettelagt litteratur og formidling i samarbeidsbibliotekene. Vi skal lage en informasjonskampanje med erfaringer fra de gode Bok til alle-bibliotekene, se på nye måter å eksponere bøkene, samt profilering i bibliotekrommet sammen med utvalgte pilotbibliotek. I perioden skal kontraktene med Bok til alle-bibliotekene revideres, slik at de samsvarer med dagens situasjon.

Formidling og seminar

LSB skal aktivt spre informasjon om bøkene vi støtter, og utvikle og gjennomføre formidlingsopplegg alene og i samarbeid med andre. Årlig skal vi avholde minst ett fagseminar i samarbeid med andre aktører i feltet. Seminarene skal være rettet mot formidlereog/elleraktørerilitteraturfeltetsomutviklernylitteratur. Viskalfortsetteå holde foredrag og kurs for bibliotek, språkkafearrangører, leseombud, formidlere, lærere, organisasjoner og andre i hele landet.

Forskning

LSB skal samarbeide med forskningsmiljø for å øke vår kunnskap om målgruppene, så de tilrettelagte utgivelsene vi støtter enda bedre tilpasses lesernes behov.

Prosjekter i strategiperioden

LSB skal i perioden initiere og igangsette nye prosjekter dersom det finnes økonomisk grunnlag for det. Ved inngangen av perioden er følgende prosjekter aktuelle:

Håndbok om å skrive godt og enkelt

Vi skal utvikle en håndbok med konkrete tips primært rettet mot forfattere, illustratører og tegneserieskapere. I tilknytning til håndboken skal vi arrangerer seminar rettet mot den samme målgruppen samt forleggere. En del av prosjektet skal også være å gjøre forskning på feltet tilgjengelig.

Målgruppemedvirkning

I forbindelse med utvikling av enkelte bokprosjekt skal vi knytte til oss referansegrupper for utprøving, testing og tilbakemeldinger.

Parallellspråklig prosjekt

LSB har som mål å utvikle og utgi fire parallellspråklige bøker for barn, og fire for unge/voksne i perioden. I tilknytning til utgivelsene skal det utvikles formidlingsopplegg.

Samisk prosjekt

LSB har som mål å utvikle og utgi minst to samiskspråklige utgivelser i perioden. I tilknytning til utgivelsene skal det utvikles formidlingsopplegg.

Følebokprosjekt

Ett-til treårig prosjekt med mål om å spre kompetanse på følebøker for blinde og svaksynte. Prosjektet skal sørge for å spre kompetanse til aktuelle og etablerte illustratører, og har som bokutgivelse som mål. Prosjektet skal være et samarbeid mellom Leser søker bok, Norges Blindeforbund og Statped Norge og NLB.

Bokprosjekt i skolen

LSB har som mål å utvikle et bokprosjekt for barn med dysleksi i skolen, der barn med dysleksi dras aktivt inn i arbeidet. Vi skal se på metodeutvikling og nytekning- og utbredelse av det som har vist seg å ha effekt. Det skal satses på gode bøker med universell utforming som hele klassen kan ha glede av. Informasjon til, og kursing av lærer er en viktig del av prosjektet. Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med relevante aktører på feltet som Dysleksi Norge, Oslo Met og Lesesenteret.

Informasjon

LSB skal jobbe aktivt med informasjonsarbeid både på våre plattformer og i andre relevante medier. Vi skal være synlige både i form av utgivelser vi støtter, via formidling og som kunnskapsorganisasjon. LSB skal ha en strategi for sosiale medier og for digital formidling. I perioden er det spesielt viktig å følge med i utviklingen av digital formidling.
• Alle bøker som støttes av Leser søker bok skal profileres og formidles digitalt
• Det skal skrives en artikkelserie om tilrettelagt litteratur, publisert på nettsidene og i
relevante medier
• Sende ut nyhetsbrev en gang i måneden
• Produsere og publisere podcaster
• Publisere godt og relevant innhold på våre nettsider
• Jobbe aktivt for å synliggjøre tilrettelagt litteratur i media
• Delta og være synlig på litteraturfestivaler og andre relevante arenaer

Bærekraft

Med utgangspunkt i FNs bærekraftmål skal LSB ha et fokus på bærekraft. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.
• LSB skal ha en sunn økonomi, og sørge for at driftsmidlene brukes fornuftig i henhold til formål
• LSB skal ha fokus på mangfold, integrering og likestilling
• LSB skal bidra til at alle får tilgang til god litteratur
• LSB skal gjennom prosjekter bidra til at sosiale forskjeller utjevnes
• LSB skal satse på digitalt informasjonsmateriell
• LSB skal benytte miljøvennlig transport der det er mulig
• LSB skal kildesortere
• LSB skal ha fokus på energisparing i egne lokaler
• LSB skal oppfordre forlag til miljøvennlig bokproduksjon

Organisasjon og økonomi

LSB har en stabil organisasjonsstruktur og skal arbeide for å videreføre denne. LSB skal videreutvikle samarbeid med medlemsorganisasjoner, andre organisasjoner og forskningsmiljøet. Både i form av samarbeidsprosjekter og på forskning og kunnskap. Leser søker bok skal ha et kulturpolitisk samarbeid med organisasjoner og andre aktører i litteraturfeltet.
Det er en forutsetning for LSB sin virksomhet at staten bidrar med driftsmidler. LSB jobber for å nå kulturpolitiske mål på et nasjonalt nivå. Vi bør derfor ikke vurderes kun utfra et kunst- og kulturfaglig skjønn. Det er et mål for perioden at LSB flyttes fra Kulturfondet til post 78, ymse faste tiltak på Statsbudsjettet. LSB skal jobbe for å finne flere og mer langsiktige inntektskilder på prosjekt.