Hopp til innhold

Slik gjør du det – tips til deg som er lærer

Les diktene. Diskuter i klassen. Besøk biblioteket. Se filmer og lytt til lydspor. Krysspunkt er et fleksibelt leselystprosjekt der mulighetene til læring og utforsking er mange.

Ett av målene  med Krysspunkt er å gjøre det lettere for lærere å bruke nyskrevet, aktuell litteratur som en ressurs i undervisningen. Her får du tips til hvordan du kan sette i gang prosjektet.

Før likte jeg ikke poesi. Nå vil jeg lese flere dikt.
– videregående elev under utprøving av Krysspunkt

 

Vi har delt hver diktsamling inn i fire temaer.
Hvert tema er knyttet til et av de tre tverrfaglige temaene i læreplanen, men kan også knyttes til andre læremål.
Til hvert tema følger tre typer oppgaver:

  • Refleksjonsoppgaver
  • Spørsmål som åpner for dialog
  • Spørsmål om flerspråklighet.

Temaene får hendelser i verden og hendelser inne i ungdommene til å krysse hverandre. Slik blir det lettere for elevene å engasjeres i tekstene de leser og i refleksjonene og dialogen rundt hver tekst.

Til hvert tema foreslår vi ulike filmer, lydspor og podkast-episoder. Disse ressursene belyser de ulike temaene fra flere vinkler. Læreren velger ressurser og innganger avhengig av klassen og aktuell tematikk.

Refleksjonsoppgavene kan gjøres av eleven alene, i grupper på 3-4 elever eller sammen i klassen. Elevene kan oppmuntres til å skrive refleksjonsnotater som knytter sammen diktene og tverrfaglige problemstillinger.

Spørsmålene under Dialog egner seg som utgangspunkt for samtaler. Klassen kan diskutere i grupper på 2-4 elever, eller hele klassen kan snakke sammen.

Spørsmålet eller oppgaven under Flerspråklighet finnes både på norsk og minoritetsspråket.

Skap dialog mellom elevene

I møte med diktene kan lærerens kunnskap og elevenes ulike språk, meninger og erfaringer bli synlige og krysse hverandre. Å diskutere dikt kan gi elevene trening i å kjenne etter inni seg, og samtidig lytte til erfaringer fra andre i klassen.

Mange dikt viser oss erfaringer det kan være vanskelig å snakke om. Ved å lese dikt sammen, og snakke om det vi leser, kan det bli lettere å snakke om tøffe erfaringer i livet uten at det blir for personlig. Diktet blir et springbrett – på grunn av diktet blir det lettere å snakke sammen. Diktet blir også en buffer – vi kan alltid vende tilbake til diktet dersom samtalen kommer for tett på oss selv.

Når vi diskuterer dikt, finnes det ikke riktige eller gale svar. To helt ulike tolkninger kan gi diktet større mening. Å tolke dikt sammen kan hjelpe oss å se at vi alle har ulike perspektiver. Sammen fyller vi ut bildet. Sammen lærer vi hverandre noe om livet. Gjennom dikt kan vi få innblikk i hendelser i verden som er langt fra oss selv, se likheter og forskjeller, og skjønne at vi alle er mennesker.

Flerspråklighet som ressurs i klasserommet

Diktsamlingene i serien Parallell viser oss en annen side av Norge. Diktene er skrevet av mennesker som bor i Norge, men som har med seg språk, opplevelser og erfaringer fra andre land og kulturer.

Et tema vi ønsker å belyse spesielt i prosjektet, er fenomenet «krysskultur» – at et barn eller en ungdom kan eie flere språk og flere kulturer samtidig. Vi håper prosjektet kan hjelpe læreren å synliggjøre eleven som en ressurs. Mange flerspråklige elever trenger hjelp til å sette ord på og få eierskap til sin egen miks av ulike erfaringer og uttrykk. Spørsmål knyttet til tilhørighet, antirasisme, demokrati og bevisste livsvalg er relevante for alle elevene i klassen, og kan hentes inn i samtalene rundt krysskultur.

Læreplanen og tverrfaglige temaer

Diktene knytter an til reelle kriger og kriser i verden. Å lese og diskutere diktene bidrar til å bygge bro mellom litteraturen, indre utforsking i hver enkelt elev og innsikt i samfunnsaktuelle problemstillinger. Gjennom diskusjon og dialog kan diktene knyttes an til utforsking av historiske hendelser. Krysspunkt kan brukes for å oppfylle kravene i norsk, historie og samfunnsfag. Spørsmålene og ressursene kan også brukes til tverrfaglig utforsking av ulike temaer. Individuelle oppgaver eller tverrfaglige prosjekter kan springe ut av de ulike temaene og danne utgangspunkt for videre utforsking og diskusjon.

Alle lærere kjenner selvfølgelig klassen sin best selv, og mulighetene er mange. Under hvert tema deler vi likevel noen eksempler på hvordan de ulike temaene i Krysspunkt kan knyttes konkret til målene i de tverrfaglige temaene i læreplanen.

Bruk biblioteket

Biblioteket egner seg godt til videre utforsking av litteratur, historie og samfunnsrelaterte temaer. Kanskje har skolen et skolebibliotek? Eller et lokalt bibliotek som gjerne tar imot besøk?

Biblioteket kan hjelpe dere med å skaffe nettopp de parallellspråklige diktsamlingene dere ønsker å bruke når dere jobber med Krysspunkt, og annen relevant litteratur. Om dere mangler bøker, eller ønsker å jobbe med dikt i en lengre periode, er det også anledning til å kopiere fra diktsamlingene, inntil 15% av bokas innhold, i henhold til Kopinors regelverk.

Det flerspråklige bibliotek (DFB) har en samling på 70 språk og har spesialkompetanse på hva som finnes av flerspråklig litteratur. DFB bidrar gjerne med fjernlån av bøker. Elevene kan oppmuntres til å finne fram poeter eller forfattere fra ulike land og møtes i gleden over den rike litteraturen vi har i hele verden. Dere kan låne fra DFBs samlinger gjennom skolebiblioteket eller folkebiblioteket. Har dere spesielle ønsker, kontakt DFB direkte: dfb@nb.no

Skriv selv 

Krysspunkt egner seg godt til oppgaver der elevene kan skrive egne tekster. Bruk refleksjonsoppgavene som utgangspunkt for oppgaver, eller knytt de ulike temaene til samfunnsaktuell utforsking av ulike kriser og hendelser i verden.

Har du flere flerspråklige elever i klassen, kan det også være spennende å utfordre elevene til å skrive egne flerspråklige tekster. De elevene som kan et annet språk enn norsk, utfordres til å skrive en tekst på et av sine minoritetsspråk. Deretter kan klassen settes sammen i ulike team. Elever uten flerspråklig bakgrunn oppmuntres til å hjelpe den flerspråklige eleven med å lage en god norsk oversettelse av den minoritetsspråklige teksten. Gjennom denne utfordringen kan alle elevene i klassen lære mye om språk, kultur, oversettelse, hverandre og seg selv. Avslutt gjerne skriveprosjektet med en flerspråklig opplesning i klasserommet.

 


Ressursene og spørsmålene er testet ut i samarbeid med videregående elever og deres lærere. Både lærere og elever har gitt tilbakemelding på opplegget og kommet med forslag til ressurser. Stor takk til lærere og elever ved Elvebakken, Kuben og Oslo by Steinerskole som har bidratt med verdifulle innspill.

Ta kontakt for spørsmål

Hanna Bovim Bugge

Rådgiver

Hanna arbeider med å utvikle bøker i samarbeid med forfattere, illustratører og forleggere. Hun arbeider også med å utvikle leselystprosjekter for skole og voksenopplæring.

489 95 892