Hopp til innhold

Nye bøker for lesere med demens

To av utgivelsene Leser søker bok har arbeidet med nylig, passer særlig godt til lesere med demens: Bibelen i tekst og bilder, og Helga og Hugo.

Disse bøkene kan naturligvis leses av alle, uavhengig av demens eller andre behov for tilrettelegging, men har kvaliteter som gjør dem spesielt gode for lesere med demens eller kognitiv svikt. Dette er bøker vi håper vil glede og engasjere, også formidlerne, pårørende og leseombud.

Lesere med demens kan oppleve at minnet, forståelsen og den mentale utholdenheten endrer seg, og at de ikke greier å lese som før. Én ting er fysiske utfordringer mange mennesker kan oppleve, som gradvis dårligere syn, at man blir fortere sliten og at det ikke er like lett å komme seg til biblioteket eller ut i en bokhandel lenger. Men med kognitiv svikt melder andre og nye utfordringer seg. Personer som utvikler demens er ei svært sammensatt gruppe, både når det gjelder alder, grad av demens og livssituasjon. Personer med demens opplever ofte redusert språkforståelse, oppmerksomhetsevne, blir lett distrahert og kan ha redusert evne til å tenke abstrakt. Det kan være vanskelig å holde tråden i en lengre fortelling eller tankerekke. Det blir også viktig for dem å ha gode støttepersoner rundt seg som forstår og kan imøtekomme deres behov i hverdagen.

Behovet for gode historier og kunstneriske erfaringer blir ikke nødvendigvis borte til tross for kognitiv svikt. Personer med demens kan fortsatt ha både lyst og evne til å dykke ned i fortellinger, og speile seg i fortellingenes humor, alvor, glede og sorg. De har ofte sin gjenkjennelseshukommelse intakt, noe som innebærer at de kan huske lengre tilbake i tid. Disse leserne kan fortsatt ha glede av bøker, men trenger bøker som er tilpassa deres premisser.

Hva er viktige kriterier når man skal finne bøker til lesere med demens? Det er et bra utgangspunkt at boka er god å holde i og at boksidene har mye luft. Korte tekster med stor skrift gjør det enklere for leseren å fokusere. Tekster som er forankra i konkrete hendelser og episoder, med tydelige knagger og linjer å følge gjennom historiene hjelper den demente leseren å holde tråden. Bilder eller illustrasjoner kan fange oppmerksomheten og vekke et annet spekter av assosiasjoner enn teksten gjør.

Kan hende trengs det oppmuntring og veiledning fra en formidler som kan finne fram til bøker som er tilgjengelige. Formidleren kan ta med bøker og introdusere dem, for høytlesing sammen eller lesing alene. Det kan være en helsefaglig hjelper, en slektning eller annen pårørende
– eller et leseombud som kommer på besøk.

Leser søker bok har nylig arbeida med to utgivelser som er særlig tilpassa lesere med demens: Bibelen i tekst og bilder, og Helga og Hugo. Dette er bøker vi håper vil vekke glede og engasjement, inspirere til refleksjon og kanskje også felles samtale. Her finner man tekster med et omsorgsperspektiv, som bringer trøst, ro, håp og fred – og ikke minst gjenkjennelse. Det å lese eller bli fortalt noe man er kjent med og få en stadig gjentakelse av kjent stoff, er et poeng i seg sjøl, for å stimulere hukommelses-«korridorene» i hjernen. Møtet med boka bringer med seg noe nytt, samtidig som den som leser eller blir lest høyt for, kan kjenne noe igjen, og oppleve glede og mestring over det de husker og selv kan bidra med.

Formidling av «Bibelen i tekst og bilder»

Bibelen i tekst og bilder er en vakker og annerledes bibel. Bibelen er ei stor og tung bok som likevel er gjort leservennlig for en eldre leser, blant annet gjennom den åpne bokryggen, som gjør at boka kan ligge oppslått i fanget uten at en trenger bruke mye krefter for å bla eller holde i den. Boka har også en gjennomgående enkelhet i layout og oppsett. Skriften er stor og godt leselig.

Bibeltekstene er bearbeida og gjort enklere og kortere. I arbeidet med tekstene har forteller Anne Kristin Aasmundtveit lagt stor vekt på å skape levende og engasjerende bibelfortellinger der det viktigste står igjen. Bibeltekstene er valgt ut med omhu slik at de sammen representerer de viktigste hendelsene i bibelhistorien. Det er også lagt vekt på tekster om kvinner, slik at kjønnsbalansen er ivaretatt.

Bibeltekstene ledsages av til sammen 101 kunstverk hentet fra Nasjonalmuseets samlinger. Utvalget er det seniorkurator
Ellen J. Lerberg som står for. Hun har lykkes i å velge ut og presentere kunst som tar voksne mennesker med demens på alvor. Leseren får møte både kjente og mer ukjente verk som inviterer til dialog og refleksjon.

Bilde og tekst står hver for seg, noe som skaper ro i formidlingen, og åpner for ulike muligheter og tilnærmingsmåter til boka. For enkelte med demens vil det være vanskelig å følge med på en tekst, og da kan det være tilstrekkelig å se på bildene sammen. For andre kan høytlesing av teksten kanskje fungere bedre uten bildene. I møtet med boka vil det kunne oppstå spontane reaksjoner, følelser eller samtaler, og man vet ikke nødvendigvis på forhånd hva det er som vil vekke engasjementet hos den enkelte leseren. Formidleren må være lydhør for reaksjonene som oppstår underveis, og justere lesestunden etter leserens individuelle behov.

I Bibelen i tekst og bilder vil leseren også finne et rikt utvalg av sitater fra Bibelen. Sitatene følger ordlyden fra 1978-utgaven
(i stedet for fra 2011-utgaven) for å skape gjenklang hos flest mulig lesere. Flere lesere med demens vil kunne ha glede av å høre sitater som kanskje har vært en del av oppveksten og voksenlivet. Har du en eldre leser med demens, kan det være spennende å finne sitater fra forrige generasjon Bibel. Det er bare å prøve seg fram.

Bibelfortellingene vil kunne oppleves som kjente og trygge for mange, og vekke minner og assosiasjoner bakover i tid. Mange bærer rundt på et arsenal av kunnskap og følelser knytta til historier fra Bibelen. Samtidig vil bildekunsten mellom tekstoppslagene i boka kunne tilføre noe nytt. Flere av kunstverkene er kjente nasjonalskatter som mange vil kjenne igjen. Men her fins også mer abstrakte kunstverk. Her er det noe for alle, og formidleren eller leseombudet kan gjerne invitere den demente inn i dialog: Hva skjer i dette bildet? Hva eller hvem ser du? Har du sett bildet før? Hvem har malt det? Liker du fargene? Kunstverkene kan bidra til en rikere opplevelse og vekke noe annet, ved å skape nye koblinger mellom bibelhistoriene og det visuelle.

Les mer om Bibelen i tekst og bilder i Boksøk.

Formidling av «Helga og Hugo» av Erna Osland og Inger Lise Belsvik

Helga og Hugo er ei varm og nær forteljing om to menneske som har levd eit langt liv saman. Ekteparet har mange gode minne bak seg, og mange gode dagar framfor seg. Men gradvis skjer det ei endring – gjennom episodar i boka merkar vi at Helga begynner å rote og gløyme. Boka er spesielt retta mot demente og deira pårørande. Med korte, episodiske forteljingar frå kvardagslivet kan boka vere eit godt utgangspunkt for samlings- og lesestunder.

Enkelte av dei som opplever begynnande demens vil kunne lese desse avslutta forteljingane sjølv, utan å miste tråden. Dei med framskreden demens vil ha meir nytte av å lese boka saman med pårørande, leseombod eller pleiarar.

Helga og Hugos kvardagar er ramma inn av heimen deira og naturen rundt. Boka følgjer dei gjennom eit år med skiftande årstider. Det gir ei kjensle av tida som går og skaper ei klar tidslinje, utan at ein treng å lese boka kronologisk. Det går an å lese ein og ein tekst, og det går an å lese favoritteksten om att og om att.

Boka vender seg til lesarane på to plan. Pårørande, og andre lesarar som har kontakt med menneske med demens, vil kjenne att mange av situasjonane i denne varme historia. Kjent er forvirringa, bortforklaringane, det å alltid måtte passe på. Ein lesar med demens vil kanskje på si side henge seg opp i detaljane, som er mange og attkjennelege. Barbering, fisketur, morellslang, ei roleg morgonstund ved frukostbordet, høner og eggsanking er nokre av situasjonane som ein kan dvele ved og samtale om. Imidlertid vil kjernen i forteljinga kunne treffe alle lesarar: Den handlar først og fremst om kjærleiken som bitt Helga og Hugo saman og hjelper dei med å overvinne prøvingane.

Boka er rikt illustrert, og det bringer oss tett på dei to. Store, heilsides illustrasjonar lar lesaren få bli kjent med Helga og Hugo, med ansikta og kroppane deira, med korleis dei lever og utfører kvardagslege oppgåver saman. Det sanselege er veldig til stades i teikningane, og ein lesar vil kunne kjenne på varmen, kvardagsroa, men òg på fortvilinga og uroa som brått kan inntreffe i eit demensforløp. Saman inviterer teksten og illustrasjonane til innleving og samtalar om ting mange kanskje hugsar frå gammalt, eller opplevingar som ligg tettare på.

Les mer om Helga og Hugo i Bøksøk.

I Boksøk finner du flere bøker med enkelt innhold, som kan passe lesere med demens.