Hopp til innhold

Slik gjør du det – til deg som er bibliotekar

«Krysspunkt» er et fleksibelt leselystprosjekt der mulighetene til læring og utforsking er mange.

 

LUKTA AV SVART

Krig og terror
Demokrati og medborgerskap /norsk: Lesing av skjønnlitteratur og sakprosa gir elevene innblikk i andre menneskers livssituasjon og utfordringer. Dette kan bidra til at de utvikler forståelse, toleranse og respekt for andre menneskers synspunkter og perspektiver, og det kan legge grunnlag for konstruktiv samhandling.

Flukt og minner
Folkehelse og livsmestring /historie: I historiefaget handler det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring om å gi elevene forståelse av at de er historieskapt og historieskapende. Historiefaget handler om hvordan mennesker i fortiden håndterte sine livsbetingelser, og elevene skal utvikle historisk empati.

Identitet
Folkehelse og livsmestring /samfunnsfag: I samfunnsfag handler det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring om at elevene skal bli bevisste på sin egen identitet og identitetsutvikling og forstå individet som en del av ulike fellesskap.

Identitet
Demokrati og medborgerskap /samfunnskunnskap: I samfunnskunnskap handlar det tverrfaglege temaet demokrati og medborgarskap om å auke det kritiske medvitet om samfunnet som elevane er deltakarar i. Elevane skal utforske korleis dei kan påverke samfunnet rundt seg i dag og i framtida. Det inneber at dei skal lytte til og la seg utfordre av menneske med andre synspunkt enn dei sjølve har.

VUGGESANG FOR LITEN KRIGER

Kjærlighet
Folkehelse og livsmestring /overordnet: Aktuelle områder innenfor temaet er fysisk og psykisk helse, levevaner, seksualitet og kjønn, rusmidler, mediebruk, og forbruk og personlig økonomi.

Grenser
Folkehelse og livsmestring /overordnet: Verdivalg og betydningen av mening i livet, mellommenneskelige relasjoner, å kunne sette grenser og respektere andres, og å kunne håndtere tanker, følelser og relasjoner hører også hjemme under dette temaet.

Tilhørighet
Demokrati og medborgerskap /historie: Gjennom historiefaget trenes elevene til å se et mangfold av perspektiver og til å forstå at mennesker har ulike prioriteringer, holdninger og verdier i ulike kontekster. Historiefaget bidrar dermed til å gjøre elevene bevisste på hvilke muligheter de har til å være aktive medborgere.

Språk
Folkehelse og livsmestring /norsk: I norsk handler det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring om å utvikle elevenes evne til å uttrykke seg skriftlig og muntlig. Dette gir elevene grunnlag for å kunne gi uttrykk for egne følelser, tanker og erfaringer, noe som er viktig for å håndtere relasjoner og delta i et sosialt fellesskap.

Bruk biblioteket

Biblioteket egner seg godt til videre utforsking av litteratur, historie og samfunnsrelaterte temaer. Kanskje har skolen et skolebibliotek? Eller et lokalt bibliotek som gjerne tar imot besøk?

Det flerspråklige bibliotek (DFB) har en samling på 70 språk og har spesialkompetanse på hva som finnes av flerspråklig litteratur. DFB bidrar gjerne med fjernlån av bøker. Elevene kan oppmuntres til å finne fram poeter eller forfattere fra ulike land og møtes i gleden over den rike litteraturen vi har i hele verden. Dere kan låne fra DFBs samlinger gjennom skolebiblioteket eller folkebiblioteket. Har dere spesielle ønsker, kontakt DFB direkte: dfb@nb.no

 


Ressursene og spørsmålene er testet ut i samarbeid med videregående elever og deres lærere. Både lærere og elever har gitt tilbakemelding på opplegget og kommet med forslag til ressurser. Stor takk til lærere og elever ved Elvebakken, Kuben og Oslo by Steinerskole som har bidratt med verdifulle innspill.

Ta kontakt for spørsmål

Hanna Bovim Bugge

Rådgiver

Hanna arbeider med å utvikle bøker i samarbeid med forfattere, illustratører og forleggere. Hun arbeider også med å utvikle leselystprosjekter for skole og voksenopplæring.

489 95 892