Hopp til innhold

Slik gjør du det

Les diktene. Diskuter i klassen. Besøk biblioteket. Se filmer og lytt til lydspor. «Krysspunkt» er et fleksibelt leselystprosjekt der mulighetene til læring og utforsking er mange.

Ett av målene  med «Krysspunkt» er å gjøre det lettere for lærere å bruke flerspråklige dikt som en ressurs i undervisningen. Her får du tips til hvordan du kan sette i gang prosjektet.

Vi har delt hver diktsamling inn i fire temaer. Til hvert tema følger tre typer oppgaver:

  • Refleksjonsoppgaver
  • Spørsmål som åpner for dialog
  • Spørsmål om flerspråklighet

Til hvert tema foreslår vi ulike filmer, lydspor og podcast-episoder. Disse ressursene belyser de ulike temaene fra flere vinkler. Læreren velger ressurser og innganger avhengig av klassen og aktuell tematikk.

Refleksjonsoppgavene kan gjøres av eleven alene, i grupper på 3-4 elever eller sammen i klassen. Elevene kan oppmuntres til å skrive refleksjonsnotater som knytter sammen diktene og tverrfaglige problemstillinger.

Spørsmålene under Dialog egner seg som utgangspunkt for samtaler. Klassen kan diskutere i grupper på 2-4 elever, eller hele klassen kan snakke sammen.

Spørsmålet eller oppgaven under Flerspråklighet finnes både på norsk og arabisk.

Skap dialog mellom elevene

I møte med diktene kan lærerens kunnskap og elevenes ulike språk, meninger og erfaringer bli synlige og krysse hverandre. Å diskutere dikt kan gi elevene trening i å kjenne etter inni seg, og samtidig lytte til erfaringer fra andre i klassen.

Mange dikt viser oss erfaringer det kan være vanskelig å snakke om. Ved å lese dikt sammen, og snakke om det vi leser, kan det bli lettere å snakke om tøffe erfaringer i livet uten at det blir for personlig. Diktet blir et springbrett – på grunn av diktet blir det lettere å snakke sammen. Diktet blir også en buffer – vi kan alltid vende tilbake til diktet dersom samtalen kommer for tett på oss selv.

Når vi diskuterer dikt, finnes det ikke riktige eller gale svar. To helt ulike tolkninger kan gi diktet større mening. Å tolke dikt sammen kan hjelpe oss å se at vi alle har ulike perspektiver. Sammen fyller vi ut bildet. Sammen lærer vi hverandre noe om livet. Gjennom dikt kan vi få innblikk i hendelser i verden som er langt fra oss selv, se likheter og forskjeller, og skjønne at vi alle er mennesker.

Flerspråklighet som ressurs i klasserommet

Diktsamlingene i «Parallell» viser oss en annen side av Norge. Diktene er skrevet av mennesker som bor i Norge, men som har med seg språk, opplevelser og erfaringer fra andre land og kulturer.

Et tema vi ønsker å belyse spesielt i prosjektet, er fenomenet «krysskultur» – at et barn eller en ungdom kan eie flere språk og flere kulturer samtidig. Vi håper prosjektet kan hjelpe læreren å synliggjøre eleven som en ressurs. Mange flerspråklige elever trenger hjelp til å sette ord på og få eierskap til sin egen miks av ulike erfaringer og uttrykk. Spørsmål knyttet til tilhørighet, antirasisme, demokrati og bevisste livsvalg er relevante for alle elevene i klassen, og kan hentes inn i samtalene rundt krysskultur.

Læreplanen og tverrfaglige temaer

Diktene knytter an til reelle kriger og kriser i verden. Å lese og diskutere diktene bidrar til å bygge bro mellom litteraturen, indre utforsking i hver enkelt elev og innsikt i samfunnsaktuelle problemstillinger. Gjennom diskusjon og dialog kan diktene knyttes an til utforsking av historiske hendelser. «Krysspunkt» kan brukes for å oppfylle kravene i norsk, historie og samfunnsfag. Spørsmålene og ressursene kan også brukes til tverrfaglig utforsking av ulike temaer. Individuelle oppgaver eller tverrfaglige prosjekter kan springe ut av de ulike temaene og danne utgangspunkt for videre utforsking og diskusjon.

Alle lærere kjenner selvfølgelig klassen sin best selv, og mulighetene er mange. Her deler vi likevel noen eksempler på hvordan de ulike temaene i «Krysspunkt» kan knyttes konkret til målene i de to tverrfaglige temaene

 

LUKTA AV SVART

Krig og terror
Demokrati og medborgerskap /norsk: Lesing av skjønnlitteratur og sakprosa gir elevene innblikk i andre menneskers livssituasjon og utfordringer. Dette kan bidra til at de utvikler forståelse, toleranse og respekt for andre menneskers synspunkter og perspektiver, og det kan legge grunnlag for konstruktiv samhandling.

Flukt og minner
Folkehelse og livsmestring /historie: I historiefaget handler det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring om å gi elevene forståelse av at de er historieskapt og historieskapende. Historiefaget handler om hvordan mennesker i fortiden håndterte sine livsbetingelser, og elevene skal utvikle historisk empati.

Identitet
Folkehelse og livsmestring /samfunnsfag: I samfunnsfag handler det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring om at elevene skal bli bevisste på sin egen identitet og identitetsutvikling og forstå individet som en del av ulike fellesskap.

Identitet
Demokrati og medborgerskap /samfunnskunnskap: I samfunnskunnskap handlar det tverrfaglege temaet demokrati og medborgarskap om å auke det kritiske medvitet om samfunnet som elevane er deltakarar i. Elevane skal utforske korleis dei kan påverke samfunnet rundt seg i dag og i framtida. Det inneber at dei skal lytte til og la seg utfordre av menneske med andre synspunkt enn dei sjølve har.

VUGGESANG FOR LITEN KRIGER

Kjærlighet
Folkehelse og livsmestring /overordnet: Aktuelle områder innenfor temaet er fysisk og psykisk helse, levevaner, seksualitet og kjønn, rusmidler, mediebruk, og forbruk og personlig økonomi.

Grenser
Folkehelse og livsmestring /overordnet: Verdivalg og betydningen av mening i livet, mellommenneskelige relasjoner, å kunne sette grenser og respektere andres, og å kunne håndtere tanker, følelser og relasjoner hører også hjemme under dette temaet.

Tilhørighet
Demokrati og medborgerskap /historie: Gjennom historiefaget trenes elevene til å se et mangfold av perspektiver og til å forstå at mennesker har ulike prioriteringer, holdninger og verdier i ulike kontekster. Historiefaget bidrar dermed til å gjøre elevene bevisste på hvilke muligheter de har til å være aktive medborgere.

Språk
Folkehelse og livsmestring /norsk: I norsk handler det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring om å utvikle elevenes evne til å uttrykke seg skriftlig og muntlig. Dette gir elevene grunnlag for å kunne gi uttrykk for egne følelser, tanker og erfaringer, noe som er viktig for å håndtere relasjoner og delta i et sosialt fellesskap.

Bruk biblioteket

Biblioteket egner seg godt til videre utforsking av litteratur, historie og samfunnsrelaterte temaer. Kanskje har skolen et skolebibliotek? Eller et lokalt bibliotek som gjerne tar imot besøk?

Det flerspråklige bibliotek (DFB) har en samling på 70 språk og har spesialkompetanse på hva som finnes av flerspråklig litteratur. DFB bidrar gjerne med fjernlån av bøker. Elevene kan oppmuntres til å finne fram poeter eller forfattere fra ulike land og møtes i gleden over den rike litteraturen vi har i hele verden. Dere kan låne fra DFBs samlinger gjennom skolebiblioteket eller folkebiblioteket. Har dere spesielle ønsker, kontakt DFB direkte: dfb@nb.no

 


Ressursene og spørsmålene er testet ut i samarbeid med videregående elever og deres lærere. Både lærere og elever har gitt tilbakemelding på opplegget og kommet med forslag til ressurser. Stor takk til lærere og elever ved Elvebakken, Kuben og Oslo by Steinerskole som har bidratt med verdifulle innspill.

Ta kontakt for spørsmål

Hanna Bovim Bugge

Rådgiver

Hanna arbeider med å utvikle bøker i samarbeid med forfattere, illustratører og forleggere.

489 95 892